Geboortekaartjes Hip&Po
gebruikersnaam
wachtwoord
iDeal Betaaal veilig online via
home › Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 

 

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de internetactiviteiten van Hip en Po Geboortekaartjes 

en zijn van toepassing met ingang van 1 september 2011.

 

 

Identiteit van Hip en Po Geboortekaartjes

Studio Fingo | grafische vormgeving & fotografie vof

handelend onder de naam: Hipenpo-geboortekaartjes.nl

 

Hipenpo-geboortekaartjes.nl heeft als doel: geboortekaarten aanbieden via internet.

 

Vestigingsadres: Dorpsstraat 10a

5735 ED  Aarle-Rixtel

Telefoonnummer: 0031 (0)492 38 43 00

Bereikbaar: Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: info@hipenpo-geboortekaartjes.nl

KvK-nummer: 17193419

BTW-nummer: NL818091034B01

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hipenpo-geboortekaartjes.nl 

en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de klant en Hipenpo-geboortekaartjes.nl.

 

Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Hipenpo-geboortekaartjes.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hipenpo-geboortekaartjes.nl niet.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding daarvan zijn verbonden.

 

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. De klant aanvaardt het aanbod langs elektronische weg en Hipenpo-geboortekaartjes.nl aanvaardt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

3. De overeenkomst komt elektronisch tot stand. Daarom treft Hipenpo-geboortekaartjes.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Hipenpo-geboortekaartjes.nl voor een veilige webomgeving.

4. Hipenpo-geboortekaartjes.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen van de betalingscapaciteit van de klant, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hipenpo-geboortekaartjes.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering van de opdracht bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Hipenpo-geboortekaartjes.nl producten met variabele prijzen aanbieden indien de prijzen van die producten gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en Hipenpo-geboortekaartjes.nl daar geen invloed op heeft. Bij het aanbod wordt vermeld of sprake is van een variabele prijs (richtprijs).

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Hipenpo-geboortekaartjes.nl dit bedongen heeft en:

a.  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.  de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen voordat? de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Garantie

Hipenpo-geboortekaartjes.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Levering en uitvoering

1. Hipenpo-geboortekaartjes.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Hipenpo-geboortekaartjes.nl kenbaar heeft gemaakt.

3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Hipenpo-geboortekaartjes.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Klachten

Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden via info@hipenpo-geboortekaartjes.nl.

Een klacht zal binnen 14 werkdagen behandeld worden.

 

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel zodanig dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.